Trường : THPT Huỳnh Thúc Kháng
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 12/09/2022

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 BĐ1 BĐ2 BĐ3 BĐ4 BC1 BC2 BC3 BR1 BR2
T.2 1 Hóa học
Lợi
Anh
Mận
Vật lý
TuấnL
Toán
Nghiệp
Vật lý
Nhân
Địa lí
ChiếnHồ
Hóa học
Lĩnh
Hóa học
Thảo
Toán
Anh
N. Sơn
Hóa học
Tiếp
Toán
NgaT
Toán
K.Sơn
Vật lý
Mãn
Địa lí
Hoài
Tin học
Trường
Lịch sử
Dung
Hóa học
HạnhH
Văn học
Hạnh
Toán
Hiệp
                 
2 Vật lý
Danh
Hóa học
Lợi
Hóa học
HạnhH
C_nghệ CN
Trung
Hóa học
Lĩnh
Vật lý
TuấnL
Toán
Hóa học
Thảo
C_nghệ CN
Nghiệp
Anh
N. Sơn
Tin học
Trường
Toán
NgaT
Vật lý
Mãn
Tin học
Nguyệt
Hóa học
Tiếp
Địa lí
Hoài
Vật lý
Nhân
Lịch sử
Dung
Vật lý
Thạnh
Toán
Hiệp
                 
3 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO                  
4                                                          
5                                                          
T.3 1 Toán
Tin học
VânT
Lịch sử
Phương
Anh
Linh
Toán
Thư
Hóa học
Lĩnh
Sinh học
Thành
Toán
D. Huyền
Văn học
X. Chiến
Lịch sử
Mùi
Văn học
T. Huyền
Lịch sử
Dung
Hóa học
Thảo
Vật lý
Mãn
Toán
Hiệp
Anh
Mận
Địa lí
Huyễn
Anh
N. Sơn
Tin học
Nguyệt
Vật lý
Huấn
QPAN
Bình
  Bóng dá
Tiến
           
2 Toán
GDCD
Nhi
Văn học
T. Chiến
Anh
Linh
Toán
Thư
Hóa học
Lĩnh
Vật lý
Thạnh
Tin học
VânT
Địa lí
ChiếnHồ
Văn học
X. Chiến
Văn học
T. Huyền
Địa lí
Huyễn
Tin học
Nguyệt
Hóa học
Thảo
Vật lý
Huấn
Anh
Mận
Tin học
Trường
Anh
N. Sơn
Toán
Nguyên
Lịch sử
Dung
QPAN
Bình
  Bóng dá
Tiến
           
3 Anh
Mai
Lịch sử
Phương
Địa lí
ChiếnHồ
Sinh học
Thành
Anh
Linh
GDCD
Nhi
Vật lý
Thạnh
Anh
N. Sơn
Toán
Hóa học
Thảo
Tin học
Trường
Văn học
T. Huyền
C_nghệ CN
Mãn
GDCD
Mùi
Sinh học
TuấnS
Toán
Hóa học
Lĩnh
Địa lí
Huyễn
Toán
Nguyên
Toán
Hiệp
Bóng dá
Tiến
  QPAN
Bình
           
4 Anh
Mai
Hóa học
Lợi
GDCD
Nhi
Văn học
T. Chiến
Tin học
VânT
Toán
Thư
Toán
Sinh học
Thành
Hóa học
Thảo
Sinh học
Nguyêt
Anh
Phượng
Tin học
Trường
Vật lý
Mãn
Anh
N. Sơn
Anh
Mận
GDCD
Mùi
Toán
Vật lý
Thạnh
Lịch sử
Dung
GDCD
Phương
Bóng dá
Tiến
  QPAN
Bình
           
5 Hóa học
Lợi
Văn học
T. Chiến
Anh
Mai
GDCD
Nhi
Lịch sử
Phương
Toán
Thư
Toán
Lịch sử
Mùi
Hóa học
Thảo
Địa lí
ChiếnHồ
Lịch sử
Dung
Anh
Phượng
Lịch sử
V. Chiến
Anh
N. Sơn
Anh
Mận
Sinh học
TuấnS
Toán
Tin học
Trường
Sinh học
Nguyêt
Địa lí
Huyễn
                 
T.4 1 Sinh học
Miên
Địa lí
Hùng
Văn học
T. Chiến
Vật lý
Thạnh
Anh
Linh
C_nghệ CN
Trung
Anh
Mai
Toán
D. Huyền
Anh
Mận
Toán
K.Sơn
Toán
Thư
Anh
Phượng
Văn học
Đoan
Anh
N. Sơn
Tin học
Nguyệt
Hóa học
Lĩnh
Anh
Hương
GDCD
Phương
Văn học
Hạnh
Địa lí
Huyễn
          QPAN
Bình
Bóng chuyền
Ly
   
2 Địa lí
Hùng
C_nghệ CN
Trung
Văn học
T. Chiến
Vật lý
Thạnh
Anh
Linh
Toán
Thư
Anh
Mai
Toán
D. Huyền
Văn học
X. Chiến
Toán
K.Sơn
Địa lí
Huyễn
Anh
Phượng
Văn học
Đoan
Lịch sử
Hậu
Anh
Mận
Toán
Anh
Hương
Văn học
Liên
Văn học
Hạnh
Tin học
Nguyệt
          QPAN
Bình
Bóng chuyền
Ly
   
3 Văn học
Hiền
Toán
Trung
Toán
D. Huyền
Anh
Linh
Hóa học
Lĩnh
Vật lý
TuấnL
Lịch sử
Phương
Anh
N. Sơn
Tin học
Dưỡng
Văn học
X. Chiến
Anh
Phượng
Địa lí
Huyễn
Sinh học
Miên
Toán
K.Sơn
Anh
Mận
Văn học
Đoan
Toán
Văn học
Liên
C_nghệ CN
Thạnh
Văn học
T. Huyền
          Bóng chuyền
Ly
QPAN
Bình
   
4 Văn học
Hiền
Anh
Mận
Sinh học
Miên
Văn học
T. Chiến
GDCD
Nhi
Anh
Linh
Hóa học
Lĩnh
Văn học
X. Chiến
Toán
Anh
N. Sơn
Văn học
T. Huyền
Vật lý
TuấnL
Tin học
Nguyệt
Văn học
Hạnh
Lịch sử
Hậu
Văn học
Đoan
Văn học
Liên
Toán
Thư
GDCD
Phương
Anh
Hương
          Bóng chuyền
Ly
QPAN
Bình
   
5 Toán
Anh
Mận
Tin học
Dưỡng
Văn học
T. Chiến
C_nghệ CN
Trung
Anh
Linh
Hóa học
Lĩnh
Văn học
X. Chiến
Toán
GDCD
Nhi
Vật lý
TuấnL
Văn học
T. Huyền
Toán
K.Sơn
Văn học
Hạnh
C_nghệ CN
Thạnh
Lịch sử
Hậu
Văn học
Liên
Anh
N. Sơn
Địa lí
Huyễn
Anh
Hương
                 
T.5 1 Anh
Mai
Toán
Trung
Hóa học
HạnhH
Toán
Nghiệp
Văn học
T. Chiến
Sinh học
Thành
Văn học
Hiền
GDCD
Nhi
Sinh học
Nguyêt
Văn học
X. Chiến
Anh
Phượng
C_nghệ CN
TuấnL
Văn học
Đoan
Toán
K.Sơn
Vật lý
Huấn
Toán
Tin học
Trường
Toán
Thư
Toán
Nguyên
Lịch sử
Dung
                 
2 Anh
Mai
Toán
Trung
Hóa học
HạnhH
Toán
Nghiệp
Văn học
T. Chiến
Anh
Linh
Văn học
Hiền
Địa lí
ChiếnHồ
GDCD
Nhi
Văn học
X. Chiến
Anh
Phượng
Tin học
Trường
Văn học
Đoan
Toán
K.Sơn
Văn học
Liên
Toán
C_nghệ CN
Nhân
Toán
Thư
Toán
Nguyên
Sinh học
Nguyêt
                 
3 Văn học
Hiền
Văn học
T. Chiến
Vật lý
TuấnL
Sinh học
Thành
Địa lí
ChiếnHồ
Anh
Linh
C_nghệ CN
Nghiệp
Vật lý
Nhân
Anh
Mận
Sinh học
Nguyêt
Toán
Thư
Anh
Phượng
Toán
K.Sơn
Tin học
Nguyệt
Văn học
Liên
Tin học
Trường
Toán
Lịch sử
Dung
Văn học
Hạnh
Vật lý
Huấn
                 
4 GDCD
Nhi
Vật lý
Lệ
C_nghệ CN
Trung
Anh
Linh
Sinh học
Thành
Văn học
Hiền
Anh
Mai
C_nghệ CN
Nghiệp
Văn học
X. Chiến
Toán
K.Sơn
Toán
Thư
Hóa học
Tiếp
Anh
Mận
Văn học
Hạnh
Tin học
Nguyệt
Vật lý
Nhân
Văn học
Liên
Sinh học
Nguyêt
Lịch sử
Dung
Hóa học
HạnhH
                 
5 C_nghệ CN
Trung
Vật lý
Lệ
Anh
Mai
Văn học
T. Chiến
Anh
Linh
Văn học
Hiền
GDCD
Nhi
Sinh học
Thành
Văn học
X. Chiến
C_nghệ CN
Nghiệp
Sinh học
Nguyêt
Lịch sử
Dung
Anh
Mận
Văn học
Hạnh
Hóa học
Tiếp
C_nghệ CN
Nhân
Văn học
Liên
Tin học
Trường
Hóa học
HạnhH
Tin học
Nguyệt
                 
T.6 1 Lịch sử
Phương
Văn học
T. Chiến
Toán
D. Huyền
Hóa học
HạnhH
Hóa học
Lĩnh
Toán
Thư
Văn học
Hiền
Anh
N. Sơn
Anh
Mận
Toán
K.Sơn
C_nghệ CN
Mãn
Toán
NgaT
GDCD
Mùi
Hóa học
Thảo
Toán
Hiệp
Vật lý
Nhân
Toán
C_nghệ CN
Thạnh
Anh
Hương
Văn học
T. Huyền
  QPAN
Sa
  QPAN
Bình
Bóng chuyền
Ly
       
2 Vật lý
Danh
Văn học
T. Chiến
Toán
D. Huyền
Hóa học
HạnhH
Vật lý
Nhân
Toán
Thư
Văn học
Hiền
Anh
N. Sơn
Anh
Mận
Toán
K.Sơn
Vật lý
TuấnL
GDCD
Mùi
Hóa học
Thảo
C_nghệ CN
Mãn
Toán
Hiệp
Hóa học
Lĩnh
GDCD
Phương
Vật lý
Thạnh
Anh
Hương
Văn học
T. Huyền
  QPAN
Sa
  QPAN
Bình
Bóng chuyền
Ly
       
3 Văn học
Hiền
Anh
Mận
Anh
Mai
Địa lí
ChiếnHồ
Toán
Thư
Hóa học
Lĩnh
Vật lý
Thạnh
Toán
D. Huyền
Lịch sử
Mùi
Vật lý
Danh
Lịch sử
Dung
Vật lý
TuấnL
Toán
K.Sơn
Địa lí
Hoài
Lịch sử
Hậu
Toán
Địa lí
Huyễn
Anh
N. Sơn
Toán
Nguyên
Hóa học
HạnhH
  Bóng dá
Long
  Bóng dá
Tiến
QPAN
Bình
       
4 Toán
Sinh học
Thành
Anh
Mai
Lịch sử
Phương
Văn học
T. Chiến
Vật lý
TuấnL
Địa lí
ChiếnHồ
Toán
D. Huyền
Vật lý
Lệ
Hóa học
Thảo
Toán
Thư
Văn học
T. Huyền
Địa lí
Hoài
Anh
N. Sơn
GDCD
Mùi
Lịch sử
Hậu
Lịch sử
Dung
Địa lí
Huyễn
Vật lý
Thạnh
Anh
Hương
  Bóng dá
Long
  Bóng dá
Tiến
QPAN
Bình
       
5 Toán
Vật lý
Lệ
Vật lý
TuấnL
Vật lý
Thạnh
Sinh học
Thành
Lịch sử
Phương
Anh
Mai
Hóa học
Thảo
Sinh học
Nguyêt
Anh
N. Sơn
Toán
Thư
Văn học
T. Huyền
Lịch sử
V. Chiến
Lịch sử
Hậu
Địa lí
Hoài
Anh
Mận
Hóa học
Lĩnh
Hóa học
HạnhH
Địa lí
Huyễn
Anh
Hương
                 
T.7 1 Sinh học
Miên
Toán
Trung
Văn học
T. Chiến
Tin học
Dưỡng
Vật lý
Nhân
Văn học
Hiền
Sinh học
Thành
Văn học
X. Chiến
Vật lý
Lệ
Vật lý
Danh
GDCD
Mùi
Hóa học
Tiếp
Toán
K.Sơn
Địa lí
Hoài
Văn học
Liên
Anh
Mận
Sinh học
TuấnS
Toán
Thư
Anh
Hương
Toán
Hiệp
              QPAN
Bình
Bóng rổ
Long
2 Tin học
Dưỡng
Toán
Trung
Toán
D. Huyền
Toán
Nghiệp
Văn học
T. Chiến
Văn học
Hiền
Toán
Văn học
X. Chiến
Vật lý
Lệ
Vật lý
Danh
Hóa học
Tiếp
Sinh học
Miên
Anh
Mận
Sinh học
TuấnS
Văn học
Liên
Địa lí
Hoài
Vật lý
Nhân
Toán
Thư
Anh
Hương
Toán
Hiệp
              QPAN
Bình
Bóng rổ
Long
3 Vật lý
Danh
Hóa học
Lợi
Toán
D. Huyền
Toán
Nghiệp
Toán
Thư
Sinh học
Thành
Toán
Vật lý
Nhân
Hóa học
Thảo
Tin học
VânT
Hóa học
Tiếp
Toán
NgaT
Anh
Mận
Toán
K.Sơn
Toán
Hiệp
Văn học
Đoan
Anh
Hương
Văn học
Liên
Hóa học
HạnhH
Văn học
T. Huyền
              Bóng rổ
Long
QPAN
Bình
4 Hóa học
Lợi
Sinh học
Thành
Sinh học
Miên
Hóa học
HạnhH
Toán
Thư
Tin học
VânT
Tin học
Dưỡng
Vật lý
Nhân
Toán
Hóa học
Thảo
Văn học
T. Huyền
Toán
NgaT
Địa lí
Hoài
Toán
K.Sơn
Toán
Hiệp
Văn học
Đoan
Anh
Hương
Văn học
Liên
Tin học
Nguyệt
C_nghệ CN
Lệ
              Bóng rổ
Long
QPAN
Bình
5 Sinh hoạt
Dưỡng
Sinh hoạt
Lợi
Sinh hoạt
Miên
Sinh hoạt
Nghiệp
Sinh hoạt
Nhân
Sinh hoạt
VânT
Sinh hoạt
Sinh hoạt
D. Huyền
Sinh hoạt
Bình
Sinh hoạt
Thảo
Sinh hoạt
Tiếp
Sinh hoạt
NgaT
Sinh hoạt
Hoài
Sinh hoạt
K.Sơn
Sinh hoạt
Nguyệt
Sinh hoạt
Đoan
Sinh hoạt
Đạt
Sinh hoạt
Thư
Sinh hoạt
HạnhH
Sinh hoạt
Hiệp
                 

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 09-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net